Definicje

 1. Regulamin – niniejszy „Regulamin newslettera”.
 2. Administrator – GNV GROUP SRL, Via Carlo Farini, 68, 20159 Milano, P.IVA/VAT: 05954160965
 3. Newsletter – przygotowana przez Dominikę Czechowską wiadomość w postaci e-maila, która zawiera treść redakcyjną, opisy treści opublikowanych na stronie dominikastyle.com, odnośniki (linki) do oferty na stronie dominikastyle.com.
 4. Formularz – formularz internetowy osadzony na stronie dominikastyle.com służący do zamówienia Materiałów,
 5. Treści cyfrowe – treści cyfrowe udostępniane Użytkownikowi przez Administratora w zamian za zapis na listę subskrybentów Newslettera; rodzaj i zawartość Materiałów wynika z opisu na Stronie,
 6. Użytkownik – osoba zamawiająca Newsletter i korzystająca z usługi dostarczania Newslettera.
 7. Usługa – świadczona przez GNV GROUP SRL usługa dostarczania Newslettera na udostępniony przez Użytkownika w tym celu adres e-mail.

I. Postanowienia ogólne

 1. Przedmiotem niniejszego Regulaminu jest ustalenie zasad i warunków świadczenia Usługi przez Administratora.
 2. W ramach świadczenia Usługi, Administrator udziela Użytkownikowi licencji na pobranie Newslettera oraz zapoznawanie się z jego zawartością. Postanowienia Regulaminu pozostają bez wpływu na przepisy ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych w zakresie dozwolonego użytku (w szczególności dozwolonego użytku osobistego), tj. nie mogą ich naruszać ani ograniczać.
 3. Usługa nie wymaga od Użytkownika opłaty pieniężnej, ale wymaga dostarczenia Administratorowi danych osobowych i wyrażenia zgody na przesyłanie mu Newslettera.
 4. Jeżeli Użytkownik wyraża zgody na przesyłanie mu Newslettera, może dokonać zakupu Treści cyfrowych, płacąc za nie określoną przez Administratora cenę. Zakup w ten sposób wymaga indywidualnego kontaktu z Administratorem.

II. Zamawianie Newslettera

 1. W celu nabycia Treści cyfrowych Użytkownik wypełnia na stronie internetowej formularz zapisu do Newslettera, podając adres e-mail, na który chce otrzymywać Newsletter oraz Imię, a następnie wysyła go poprzez naciśnięcie pola “Zapisuję się”. Wymagane jest potwierdzenie zapisu na listę subskrybentów Newslettera poprzez kliknięcie w link potwierdzający wysłany na adres e-mail podany w Formularzu. Zamówienie Usługi następuje z chwilą kliknięcia Użytkownika w link, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym.
 2. Treści cyfrowe dostarczane są Użytkownikowi poprzez wysyłkę na podany w Formularzu adres e-mail wiadomości zawierającej link do uzyskania dostępu do Treści cyfrowych.

III. Świadczenie Usługi

 1. Korzystanie z Usługi jest możliwe przy spełnieniu następujących wymagań technicznych:
  a. dostępu do internetu z parametrami pozwalającymi na swobodne i bezproblemowe korzystanie z internetu,
  b. urządzenia z dostępem do internetu, które pozwala na swobodne i bezproblemowe korzystanie z internetu,
  c. prawidłowo działającej skrzynki e-mailowej.
 2. Treści cyfrowe udostępniane są Użytkownikowi wyłącznie do własnego użytku. Jakiekolwiek inne formy korzystania z Treści cyfrowych naruszają prawa Administratora lub innych podmiotów uprawnionych i mogą skutkować odpowiedzialnością cywilną, lub karną. W szczególności, zakazane jest dalsze kopiowanie, powielanie, utrwalanie lub rozpowszechnianie Treści cyfrowych bez zgody Administratora.

IV. Reklamacje

 1. W razie niezgodności Treści cyfrowych z umową, Użytkownik może złożyć reklamację za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 2. Reklamacje dotyczące Usługi należy zgłaszać pocztą elektroniczną na adres dominika.consulting@gmail.com .
 3. Reklamację rozpatrzona zostanie niezwłocznie, a odpowiedź na reklamację zostanie wysłana w terminie 14 dni od otrzymania reklamacji. Odpowiedź na reklamację zostanie przesłana na adres e-mail wskazany przez Użytkownika.

V. Rozwiązanie umowy, odstąpienie od umowy, zakończenie korzystania z usług

 1. Umowa na świadczenie Usługi zawarta jest na czas nieoznaczony.
 2. Użytkownik może rozwiązać umowę na świadczenie Usługi w każdym czasie bez podania przyczyny, według własnego wyboru:
  a. z zachowaniem 1-miesięcznego okresu wypowiedzenia lub
  b. bez zachowania okresu wypowiedzenia – w tym wypadku, poza trybem określonym w ust. 5 poniżej, Użytkownik może rozwiązać umowę na świadczenie Usługi poprzez kliknięcie w link rezygnacji znajdujący się w każdym wysłanym Newsletterze.
 3. Odstąpienie od umowy oznacza również rezygnację z otrzymywania Newslettera.
 4. Administrator może wypowiedzieć umowę na świadczenie Usługi z zachowaniem 1-miesięcznego okresu wypowiedzenia z powodu zaplanowanego zakończenia działalności Administratora w zakresie udostępniania Usługi, wobec wszystkich Użytkowników korzystających z Usługi.
 5. Wzór formularza odstąpienia od umowy (formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy):

VI. Przetwarzanie danych osobowych

Zasady przetwarzania danych osobowych Użytkowników prezentowane są stronie składania zamówienia na Usługę oraz w „Polityce prywatności” dostępnej na tej  stronie oraz pod linkiem Polityka Prywatności.